Λίγη λογική

Για το επόμενο κομμάτι του workshop θα χρειαστεί να μάθετε λίγα πράγματα για τη Boolean λογική.

Μιλήσαμε ήδη για τις τιμές αλήθειας, ή τιμές boolean. Υπάρχουν δύο πιθανές τέτοιες τιμές, η True και η False. Υπάρχουν πέντε σχετικοί τελεστές, που εφαρμόζονται σε boolean τιμές και επιστρέφουν επίσης boolean τιμές:

  • and
  • or
  • not
  • ==
  • !=

And

>>> True and True
True
>>> True and False
False
>>> False and True
False
>>> False and False
False

Όπως φαίνεται στα παραδείγματα, για να επιστρέψει True μια έκφραση με τον τελεστή and, θα πρέπει και ο πρώτος τελεστέος (δηλαδή τιμή δίπλα στον τελεστή) και ο δεύτερος, να είναι True.

Or

>>> True or True
True
>>> True or False
True
>>> False or True
True
>>> False or False

Για να είναι μια έκφραση με or αληθής, αρκεί ένας από τους τελεστέους να είναι αληθής.

Not

Ο τελεστής not απλά αντιστρέφει τον ένα τελεστέο του:

>>> not True
False
>>> not False
True

==, !=

Ο τελεστής == ελέγχει ισότητα:

>>> 3 == 3
True
>>> 'Alex' == 'Alex'
True
>>> 4 == 5
False

και ο != το αντίθετο:

>>> 3 != 3
False
>>> 'Alex' != 'Alex'
False
>>> 4 != 5
True

Table Of Contents

Previous topic

Scripts

Next topic

Αν η γιαγιά σας είχε καρούλια

This Page