Ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά

Σε αυτό το κεφάλαιο θα δούμε έναν πρώτο αυτοματισμό που προσφέρει η python: τις επαναλήψεις ή loops.

Επανάληψη for

Παρατηρήστε τον παρακάτω κώδικα και προσπαθήστε να καταλάβετε τι κάνει.

for i in [1, 2, 3]:
   print i

Δοκιμάστε να το διαβάσετε ως εξής: “για κάθε στοιχείο αυτής της λίστας, τύπωσε το στοιχείο”.

Η ολοκληρωμένη σύνταξη είναι:

for element in list:
   block using element

Η for είναι χρήσιμη όταν θέλετε να εκτελέσετε ένα block εντολών πάνω σε κάθε στοιχείο μιας λίστας. Μπορεί επίσης, σε συνδυασμό με την εντολή range() που θα αναλυθεί αμέσως μετά, να εκτελέσει ένα block εντολών έναν προκαθορισμένο αριθμό φορών.

Range

Η range(start,end) είναι μια εντολή που παραγάγει μια λίστα ακεραίων από start μέχρι end-1. Δηλαδή:

>>> range(0,6)
[0, 1, 2, 3, 4, 5]

Επομένως, εάν θέλετε για παράδειγμα να εκτυπώσετε έλα αλφαριθμητικό 50 φορές, μπορείτε απλά:

for number in range(0,50):
   print "This will be printed 50 times!"

Μπορούμε επίσης να τυπώσουμε τα τετράγωνα των πρώτων 100 ακεραίων:

for int in range(0,100):
   print int*int

και ό,τι άλλο σκεφτείτε.

Επανάληψη while

Παρατηρήστε τον παρακάτω κώδικα και προσπαθήστε να καταλάβετε τι κάνει.

grocery_list = ["milk", "peaches", "laxative", "miracle fruit"]

while len(grocery_list) > 0:
   print grocery_list.pop()

print "Done."

Η πλήρης σύνταξη της while είναι:

while condition:
   block

Η while είναι το δεύτερο είδος επανάληψης που είναι ευρέως διαδεδομένο σε όλες τις γλώσσες προγραμματισμού. Ο τρόπος λειτουργίας της είναι ο εξής: εάν η συνθήκη ισχύει, εκτέλεσε το block. Επανάλαβε μέχρι να μην ισχύει η συνθήκη. Ο έλεγχος γίνεται πριν από την εκτέλεση του block.

Η for συνήθως χρησιμοποιείται όταν είναι από πριν γνωστός ο αριθμός των επαναλήψεων, ή υπάρχει μια λίστα πάνω στην οποία θέλουμε να κάνουμε την επανάληψη. Η while χρησιμοποιείται όταν ο αριθμός των επαναλήψεων είναι άγνωστος, αλλά θέλουμε να συνεχίσουμε τις επαναλήψεις ως ότου να μην ισχύει πια μια συνθήκη. Μην ανησυχείτε εάν δεν μπορείτε να σκεφτείτε παραδείγματα όπου θα ήταν απαραίτητη η μία ή η άλλη επανάληψη: θα σας δώσουμε ένα χειροπιαστό παράδειγμα σύντομα.

Table Of Contents

Previous topic

Λεξικά

This Page