Ο διερμηνευτής της python

Η python είναι διερμηνευόμενη γλώσσα. Αυτό σημαίνει ότι το πρόγραμμα που γράφει ο προγραμματιστής, διαβάζεται από τον διερμηνευτή της python, ο οποίος και εκτελεί το πρόγραμμα του προγραμματιστή, γραμμή προς γραμμή.

Ο διερμηνευτής μπορεί επίσης να εκτελεστεί μόνος του. Τότε, μπορούμε να του δώσουμε εντολές python, και να τις εκτελέσει άμεσα, δίνοντάς μας το αποτέλεσμά τους.

Άσκηση 1: τρέξτε τον διερμηνευτή python.

Τρέξτε μια κονσόλα. Αυτό κατα πάσα πιθανότητα γίνεται πατώντας Alt+F2 και γράφοντας “gnome-terminal”, και πατώντας Enter. Ζητήστε βοήθεια από τους βοηθούς!

Στη συνέχεια γράψτε “python” και πατήστε Enter. Αυτό θα εκτελέσει το διερμηνευτή της python. Θα πρέπει να δείτε κάτι που μοιάζει με το παρακάτω:

$ python
python 2.6.6 (r266:84292, Dec 26 2010, 22:31:48)
[GCC 4.4.5] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>

Στα πρώτα μαθήματα θα γράφετε τις εντολές στο διερμηνευτή, ώστε να βλέπετε άμεσα τα αποτελέσματα.

Εκτύπωση στην οθόνη

Μια απλή, βασική εντολή της python είναι η print. Δοκιμάστε να εκτελέσετε την παρακάτω εντολή στο διερμηνευτή:

>>> print "Hello world!"

Εξετάστε το αποτέλεσμα για να καταλάβετε τι κάνει η print.

Προσπαθήστε να τυπώσετε κάτι χωρίς εισαγωγικά:

>>> print hi

Ο διερμηνευτής θα σας πει ότι κάνατε κάποιο λάθος:

>>> print hi
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
NameError: name 'hi' is not defined
>>>

Αυτό συμβαίνει γιατί για να καταλάβει η python ότι της δίνετε ένα κείμενο, πρέπει να το βάλετε σε εισαγωγικά. Αυτό λέγεται “αλφαριθμητικό” ή string. Μια σειρά από χαρακτήρες χωρίς εισαγωγικά είναι μια μεταβλητή, την οποία θα εξετάσουμε σύντομα.

Πέρα από αλφαριθμητικά, μπορείτε να δώσετε στην print και αριθμούς:

>>> print 3
3

Αλλά και άλλους τύπους δεδομένων που θα εξετάσουμε σε λίγο:

>>> print True
True

Πράξεις

Στην python μπορείτε να κάνετε πράξεις ανάμεσα σε τιμές, με τρόπο πολύ εύκολο και διαισθητικό:

>>> print 3+4
7
>>> print 5+6-7*5
-24

Τα σύμβολα των πράξεων ονομάζονται τελεστές, και συνήθως έχουν δύο ορίσματα ή τελεστέους, ένα πριν κι ένα μετά (για παράδειγμα, στην έκφραση 3+4 το + είναι ο τελεστής και τα 3 και 4 οι τελεστέοι). Ένα είδος τελεστών που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι οι τελεστές σύγκρισης:

>>> print 3 > 4
False

Όταν δώσουμε στην python μια έκφραση με έναν τελεστή σύγκρισης, το αποτέλεσμα θα είναι το κατά πόσο ισχύει η έκφραση. Όταν λοιπόν δίνουμε την έκφραση 3 > 4, είναι σα να ρωτάμε την python εάν ισχύει η σχέση.

Στην πραγματικότητα, όταν δίνουμε μια οποιαδήποτε έκφραση με τελεστές στην python, αυτή προσπαθεί να “κάνει τις πράξεις” και να μας επιστρέψει μια τελική τιμή. Στην περίπτωση της έκφρασης 3 + 4, αυτή είναι ο ακέραιος 7, ενώ στην περίπτωση της 3 > 4, είναι μια ειδική τιμή, η False.

Εξασκηθείτε γράφοντας τις παρακάτω πράξεις, προσπαθώντας να προβλέψετε το αποτέλεσμα:

>>> print 3 + 5*10

>>> print (3 + 5)*10

>>> print 10 / 5

>>> print "A string " + "another string"

>>> print "A string " + 3

>>> print "A string " + "3"