Μεταβλητές και ανάθεση τιμών

Μεταβλητή είναι ένα όνομα που αντιστοιχίζεται σε μία τιμή ή ένα αντικείμενο. Είναι ένας τρόπος να ονομάσουμε μια τιμή για να τη χρησιμοποιήσουμε αργότερα.

Τιμές και τύποι

Μια μεταβλητή μπορεί να δείχνει σε πολλών ειδών δεδομένα. Τα βασικότερα:

  • Ακέραιοι (3)
  • Αλφαριθμητικά (“Hello world!”)
  • Δεκαδικοί (3.4)
  • Τιμές Boole/τιμές αλήθειας (True, False)
  • αντικείμενα διαφόρων ειδών (λίστες κτλ. θα μιλήσουμε αργότερα για αυτά)

Στην Python η ανάθεση μιας τιμης σε μια μεταβλητή είναι πολύ απλή:

>>> a = 3
>>> b = "Hello world!"
>>> c = True

Αντίθετα με άλλες γλώσσες, η python δεν απαιτεί να ξέρει τι είδους τιμή θα περιέχεται σε μια μεταβλητή. Μπορεί επίσης το ίδιο όνομα να αλλάξει τιμή και τύπο:

>>> a = 3
>>> a = "A string."

Εάν δώσετε ένα απλό όνομα μεταβλητής στον διερμηνευτή, θα τυπώσει την τιμή της:

>>> a
3
>>> b
'Hello world!'
>>>

Το ίδιο συμβαίνει και με τις εκφράσεις. Επομένως, όσο είμαστε στο διερμηνευτή, θα αποφεύγουμε να γράφουμε print. ΠΡΟΣΟΧΗ: αυτό δε συμβαίνει και όταν θα γράφουμε προγράμματα, αλλά μόνο στο περιβάλλον του διερμηνευτή!

Χρήση μεταβλητών

Μια μεταβλητή μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη θέση μιας τιμής. Για παράδειγμα:

>>> a
3
>>> b
'Hello world!'
>>> a + 4
7
>>> b + " I am alive."
'Hello world! I am alive.'
>>> d = 5
>>> a + d
8

Table Of Contents

Previous topic

Ο διερμηνευτής της python

Next topic

Scripts

This Page